top of page
CAJ4511N - 32CC (R1234YF)

CAJ4511N - 32CC (R1234YF)

£340.00Price

R1234YF
M/HBP

32CC
220 - 240v: 50 Hz

bottom of page