top of page
CAJ4492N - 25CC (R1234YF)

CAJ4492N - 25CC (R1234YF)

£310.00Price

R1234YF
M/HBP

25CC
220 - 240v: 50 Hz

bottom of page